Informačná stránka o meste Poltár
Novinky
Facebook:
Kalendár:
júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Urobme niečo pre naše mesto.

Tu je spôsob, ako na to.

    Jedným zo spôsobov ako môžu prvýkrát obyvatelia Poltára spolurozhodovať o efektívnom vynaložení peňazí z mestskej kasy je možnosť podať projekt. Z rozpočtu poslanci na tento účel vyčlenili 10 000 €. Projekt by mal mať srdce s cieľom zlepšiť život v meste. Prioritnými oblasťami realizácie návrhov sú aktívne občianstvo, verejné priestranstvá, životné prostredie, kultúra, deti a mládež, rodina, seniori, sociálna oblasť, rozvoj cestovného ruchu, šport, voľnočasové aktivity či propagácia mesta. Podmienkou je, aby súčasťou návrhu bola aj dobrovoľnícka práca, jednoducho priložiť ruku k dielu. Termín na doručenie projektov je najneskôr do konca augusta. Ak budete mať dobrú myšlienku, skúste to. Maximálna podpora na jeden projekt je 2 500 €. Verím, že minimálne štyri návrhy budú do konca roka zrealizované adresne. Pre radosť, krajšie bývanie, pokojné starnutie, pre lepší pocit v meste. Viac informácií a žiadosť nájdete v prílohe.

Martina Brisudová

MESTO POLTÁR

Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár

 1. Participatívny rozpočet (ďalej len PR) je záväzný výstup rozpočtovej politiky mesta, ktorý je výsledkom angažovania občanov pri prerozdeľovaní časti verejných zdrojov mesta. Jeho cieľom je:

 2. demokratické, otvorené a spoločné využívanie verejných zdrojov na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie mesta, samosprávy a komunity

 • umožnenie participácie obyvateľom mesta Poltár

 • flexibilnejšie reagovanie na potreby a požiadavky obyvateľov mesta Poltár

 • zvýšenie transparentnosti samosprávy

 1. Participant je každá fyzická osoba, ktorá v danom rozpočtovom roku dosiahne vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území mesta Poltár.

 2. Proces PR sa skladá z nasledujúcich fáz: vyhlásenie celkovej sumy PR a informácie o PR pre príslušný rozpočtový rok, podanie návrhov, kontrola návrhov, schvaľovanie finančných prostriedkov, realizácia, vyúčtovanie.

 3. PR sa začína zverejnením informácie o PR na oficiálnej internetovej stránke mesta, na úradnej tabuli, v mestskom rozhlase a inými spôsobmi v meste obvyklými.

 4. Prioritnými oblasťami realizácie návrhov PR v danom rozpočtovom roku sú aktívne občianstvo, verejné priestranstvá, životné prostredie, kultúra, deti a mládež, rodina, seniori, sociálna oblasť, rozvoj cestovného ruchu, šport, voľnočasové aktivity, propagácia mesta a pod.

 5. Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden návrh je 2 500 €.

 6. Prostriedky na realizáciu jednotlivých návrhov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 7. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude rozhodovať o schválení návrhov, budú pozvaní zástupcovia jednotlivých návrhov.

 8. Doručené návrhy sa predkladajú písomne vo vytlačenej podobe na Mestský úrad Poltár, Železničná č. 489/1, 987 01 Poltár a musia obsahovať: meno (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa, telefonický a e-mailový kontakt, stručný popis, predmet návrhu, rozpočet návrhu s kvantifikáciou jednotlivých výdavkov a min. s jednou reálnou a priloženou cenovou ponukou, časový harmonogram realizácie návrhu, informáciu o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri realizácii predmetu návrhu, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že sa neuchádza, resp. nemá schválenú inú finančnú podporu z rozpočtu mesta ku dňu podania návrhu, informáciu o zapojení sa navrhovateľa do realizácie projektu.

 9. Doručené návrhy skontroluje poverený zamestnanec mesta, ktorý nemôže byť súčasne navrhovateľom projektu.

 10. Každý návrh sa bude posudzovať osobitne. Neúplné návrhy budú vrátené navrhovateľom, pričom sa stanoví lehota max. 7 kalendárnych dní na doplnenie návrhu. Pokiaľ navrhovateľ návrh v stanovenej lehote nedoplní, návrh nebude zaradený do rozhodovacieho procesu.

 11. Do rozhodovacieho procesu nebudú ďalej zaradené návrhy, ktoré sú v rozpore so zásadami PR, sú v rozpore s platnou legislatívou a aktuálne platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, sú v rozpore alebo duplicitné s koncepciami mesta, sú v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, týkajú sa prevádzkových, režijných a iných výdavkov spojených s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami a kompetenciami mesta, resp. navrhovateľa, nie sú realizované do 31.12. príslušného roka.

 12. Nezaradenie uvedených návrhov na rokovanie mestského zastupiteľstva musí byť zo strany mesta odôvodnené.

 13. O výsledku kontroly návrhov je povinný poverený zamestnanec mesta informovať navrhovateľov.

 14. Návrhy spĺňajúce náležitosti zásad PR sú bezodkladne zverejnené na oficiálnej internetovej stránke mesta.

 15. Na návrhy doručené po lehote stanovenej mestským zastupiteľstvom sa neprihliada.

 16. Termín na doručenie návrhov je najneskôr do konca augusta 2016.

 17. Mestské zastupiteľstvo rozhodne o schválení jednotlivých projektov najneskôr na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva po doručení návrhov.

 18. Mesto Poltár pripraví na zasadnutie mestského zastupiteľstva dôvodovú správu o počte podaných návrhov a spôsobe ich kontroly, tiež informuje o návrhoch, ktoré boli nezaradené do rozhodovacieho procesu so stručným odôvodnením.

 19. Navrhovatelia môžu na zasadnutí mestského zastupiteľstva stručne predstaviť svoje návrhy. Po predstavení všetkých sa uskutoční diskusia poslancov k jednotlivým návrhom.

 20. Na schválenie návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pred hlasovaním o jednotlivých návrhoch prednesie odporúčanie komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta jej predseda.

 21. Mesto Poltár zabezpečí realizáciu schválených návrhov v zmysle osobitných predpisov, pričom majú byť zrealizované a vyúčtované do konca daného rozpočtového roka.

 22. Finančné prostriedky musia byť zúčtované v súlade s platnou legislatívou.

 23. Tieto zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Poltári dňa …………… uznesením č. a nadobúda účinnosť dňom …… 2016.

Pavel Gavalec primátor mesta

N Á V R H predložený v zmysle zásad participatívneho rozpočtu mesta Poltár

Údaje o navrhovateľovi

A.1. Ak je navrhovateľom právnická osoba

Štatutárny zástupca:

Právna forma organizácie:

IČO:

DIČ:

A.2. Ak je navrhovateľom fyzická osoba

Titul, meno a priezvisko

Sídlo alebo trvalé bydlisko osoby (ulica, číslo, obec, PSČ)

Kontakt (tel. e-mail)

Kontaktná osoba (pre právnickú osobu A.1.)

Titul, meno a priezvisko:

Kontakt (tel. e-mail.):

Názov a účel

Názov projektu:

Tematické zameranie projektu:

Stručný popis (anotácia do 100 slov)

Podrobný opis

Časový harmonogram činností

Miesto realizácie

Rozpočet

Druh položky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
Celkový rozpočet projektu v €:

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa

Druh, forma a rozsah dobrovoľníckej činnosti, spôsob zapojenia do realizácie projektu

 

Čestne vyhlasujem, že sa neuchádzam o podporu môjho návrhu z iných zdrojov mesta Poltár a ani nečerpám rozpočtové zdroje mesta.

Dátum:

Prílohy: Cenová ponuka ….

V prípade záujmu, formulár môžete získať na adrese: martina.brisudova.bb

@gmail.com
Bližšie informácie na č.t.  0908 946 278

Martina Brisudová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *